نویسنده = رضوانه نجفی سوادرودباری
تکون و تکامل نفس از منظر ملاصدرا

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، خرداد 1393، صفحه 139-166

رضوانه نجفی سوادرودباری؛ علی شیروانی