کلیدواژه‌ها = قانون عقلی و نظام اسباب
معجزه و قانون علیت

دوره 1، زمستان 88 - مسلسل 2، اسفند 1388، صفحه 91-118

رحیم لطیفی؛ علی پریمی