کلیدواژه‌ها = وجود منبسط
بررسی جوهر و عرض از دیدگاه ملاصدرا و عرفان نظری

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، فروردین 1399، صفحه 67-92

10.22081/pwq.2020.69107

معصومه سادات ساری عارفی؛ عباس جوارشکیان


لوازم و نتایج وجودشناختی نظریة وجود رابط معلول ملاصدرا

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، مهر 1397، صفحه 205-228

10.22081/pwq.2018.66068

روح اله نادعلی؛ ناصر محمدی؛ محمدحسین مهدوی‌نژاد؛ علیرضا پارسا