لوازم و نتایج وجودشناختی نظریة وجود رابط معلول ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

2 دانش‌یار دانشگاه پیام نور

10.22081/pwq.2018.66068

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابتکارات ملاصدرا در حوزۀ هستی‌شناسی، دیدگاه وجود رابط معلول است. نظریة وجود رابط معلول، از یک ‌سو بر لوازمی استوار است که بدون آنها اثبات این دیدگاه ناممکن خواهد بود و از سوی دیگر، نتایج مهمی بر آن مترتب است که پذیرش آنها، اندیشه‌های فلسفی مقبولِ پیش از خود را با تحولات بنیادین مواجه می‌کند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تبیین لوازم و نتایج وجودشناختی این نظریه صورت گرفته است. وحدت شخصی و کثرت شأنی وجود و ناممکن بودن علم حصولی و حضوری به معلول بما هو هو، از اهم لوازم دیدگاه وجود رابط معلول است. همچنین وحدت واقعیت، تشأن، تقدم بالحق، تشکیک در ظهور و وجود منبسط از مهم‌ترین نتایج دیدگاه وجود رابط معلول به ‌شمار می‌رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological Consequences and Conclusions of Mulla Sadra`s Theory of Wujudi Rabiti Ma`lul

نویسندگان [English]

  • Rohollah Nadali 1
  • Naser Mohammadi 2
  • Mohammadhosein Mahdavinejad 2
  • Alireza Parsa 2
1 Phd student at Payam Noor University
2 Associate professor at Payam Noor University
چکیده [English]

One of Mulla Sadra's most important ontological innovations is the theory of pure conjunction of contingent existence. On the one hand, the theory is based on some prerequisites without which it would be impossible to be argued for, and on the other hand, there may be found some notable conclusions that on their basis preceding philosophical thoughts are subject to fundamental changes. In the present study, it is intended to study and explain the ontological prerequisite and conclusions of this theory. Personal unity and functional plurality of the existence and impossibility of acquired and intuitive knowledge of the caused being as such may be regarded as the most notable prerequisite, and unity of reality, tasha`un, precedence by truth, gradation in appearance and extended existence as the most notable consequences of the theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wujudi Rabit
  • Unity of Existence
  • Tash`un
  • Precedence by truth
  • Gradation in Appearance
  • Extended Existence