دوره و شماره: دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35 - شماره پیاپی 35، مهر 1397، صفحه 1-256 
لوازم و نتایج وجودشناختی نظریة وجود رابط معلول ملاصدرا

صفحه 205-228

10.22081/pwq.2018.66068

روح اله نادعلی؛ ناصر محمدی؛ محمدحسین مهدوی‌نژاد؛ علیرضا پارسا