دوره و شماره: دوره 10، پاییز 97 _ مسلسل 37 - شماره پیاپی 37، بهمن 1397، صفحه 1-232 
اندیشه فلسفی سنخیّت میان خدا و خلق؛ نقدها و پاسخ‌ها

صفحه 117-141

10.22081/pwq.2019.66597

اعظم عظیمی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تقریرهای مهم برهان اخلاقی نظری بر وجود خدا با رویکرد عینیّت ارزش‌های اخلاقی

صفحه 143-181

10.22081/pwq.2019.66598

علیرضا مصدقی حقیقی؛ افلاطون صادقی؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ اسماعیل زارعی حاجی‏آبادی