دوره و شماره: دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36 - شماره پیاپی 36، پاییز 1397، صفحه 1-280 
2. ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه

صفحه 35-60

نجمه السادات توکّلی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی