ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/pwq.2018.66112

چکیده

در این نوشتار با توجه به دیدگاه ملاصدرا و مبانی حکمت متعالیه، مرگ و مسائل آن بررسی، و به سؤالاتی در این باره پاسخ داده می‌شود؛ مانند اینکه حقیقت مرگ چیست؟ تدریجی است یا دفعی؟ علت آن چیست؟ آیا انسان فقط یک‌ بار می‌میرد؟ نقش مرگ در مسیر استکمالی نفس چیست؟ آیا توجه به انواع مرگ در نقش استکمالی آن لازم است؟ ارتباط مرگ با کمال انسان چیست و آیا مرگ برای همه کمال است؟ با توجه به معنا و نقش تشکیک در حکمت متعالیه، این اصل چگونه با مرگ ارتباط پیدا می‌کند؟ در نتیجة مقاله هم درمی‌یابیم که نه‏تنها مرگ سبب رسیدن به کمال است، بلکه خود نیز نوعی کمال در مسیر تکاملی انسان به‌ شمار می‌آید. مرگ، فعلیت یافتن بعضی از استعدادها را سرعت می‌دهد و کمال بودنِ آن ذومراتب است. همچنین برخی از انواع مرگ مثل شهادت، که خودِ آن هم ذو‌مراتب است و به استعدادهای انسان و فعلیت یافتن آنها جهت می‏دهد، جهتِ مسیر استکمالی انسان را عوض می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gradational State of Death and Its Effect on Human Soul`s Development in Transcendent Philosophy

نویسندگان [English]

  • Najmeh Sadat Tavakkoli 1
  • Seyyed Morteza Hoseini Shahroodi 2
1 Phd student at Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The paper, relying on Sadra`s view and principles, has studied the problem of death and answered its related questions like: What is the truth of death? Is death gradual or not? What is the cause of death? Does human being die only one time or more? What is the part of human death in perfection-seeking motion of the soul? Does one need to note various types of death for one`s soul to upgrade? What is the relation between death and human perfection? Considering the meaning and part of gradational state of existence in transcendent philosophy, how does this principle affect the problem of death? As understood by the study, death not only is a way to perfection but it itself is a kind of perfection also. It accelerates actualization of some potentials and its state of being perfect is gradational. Moreover, some kinds of death like martyrdom, being itself gradational and directing human potentialities and their actualization, change the way of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Death
  • Substantial Motion
  • Perfection
  • Gradation
  • Frequency of Death