بررسی مفهوم وجود از نظر کانت و سهروردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه رازی ، کرمانشاه

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی ،کرمانشاه

10.22081/pwq.2018.66115

چکیده

مسئله مورد مطالعه در این مقاله، بررسی وجوه اشتراک و اختلاف کانت و سهروردی درباره مفهوم وجود است. براین‏اساس، آرای این دو فیلسوف غربی و شرقی را درباره تقسیم‏بندی مفاهیم و جایگاه مفهوم وجود در بین مفاهیم، و نیز تأثیر دیدگاه ایشان را در خصوص وجود بر مسئله اثبات خداوند مورد بحث قرار داده‏ایم. می‏توان گفت کانت وجود را امری اعتباری و منحصر در یک معنا، یعنی نسبت‏ها و اضافات می‏داند که تنها بیان‏کننده نسبت موضوع و محمول است و وجود محمولی را انکار کرده است؛ در حالی که سهروردی گرچه مفهوم وجود را امری اعتباری می‏داند، برای آن سه معنا قایل شده است که تنها یکی از آن معانی، با معنای مدّنظر کانت مطابقت دارد و در ارائه معانی دیگر با او متفاوت است. در خصوص اثبات وجود خدا نیز تفاوت دیدگاه‏های این دو فیلسوف بر اساس مبانی مختلف آنها فاحش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Concept of Existence Viewed by Kant and Suhrawardi

نویسندگان [English]

  • Zohreh Zarei 1
  • Asadollah Azhir 2
1 AM at Razi University
2 Assistant professor at Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The issue under study in this article lies in surveying common and different points in Kant and Suhrawardi's concept of existence. Accordingly, we have studied the opinions of these two Western and Eastern philosophers about the division of concepts, the position of the concept of existence among the concepts as well as the influence of their views on the proofs for the existence of God. It can be said that Kant considers existence as being conventional and only of one meaning, that is the relations found between the subject and the predicate of propositions. While Suhrawardi, has viewed the concept of existence as being of three meanings, one conventional as that of Kant and the other non-conventional. As for proving the existence of God, their differences would be considerable as demanded by their considerations on the concept of existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi (Sheikh Ishraq)
  • Kant
  • the Concept of Existence
  • Conventional Concepts
  • Predicative Existence
  • essentiality or Conventionality of existence