دوره و شماره: دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38 - شماره پیاپی 38، اسفند 1397 
رابطه اختیار و شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین

صفحه 57-80

10.22081/pwq.2019.66668

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ جهانگیر مسعودی؛ کوکب دارابی