دین‌پژوهی غزالی در احیاء علوم‌الدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دین‌پژوهی ادیان و مذاهب و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

10.22081/pwq.2019.66669

چکیده

هرچند دین‌پژوهی عنوانی جدید در حوزه مطالعات دینی است، اما می‌توان مسائل آن را از دیدگاه سنتی مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش مسائلی درباره دین با رویکرد دین‌پژوهانه غزالی مورد بررسی قرار گرفته است. غزالی هرچند با پیش‌فرض‌هایی درباره دین رویکردی سنتی به دین داشت، اما به هرحال درصدد بازسازی و احیای دین در روزگار خود بود. در منظرغزالی، دین هم به ساحت نظر و هم به ساحت عمل دیندار توجه می‌کند. دین تنها، مناسک ظاهری و بیرونی نیست، بلکه مجالی برای تزکیه آدمی به‌شمار می‌رود. گوهر دین در علوم مکاشفه است، اما راه رسیدن آن از مسیر علوم معامله می‌گذرد. هرچند سعادت اخروی غایت قلمروی دین شمرده می‌شود، اما این سعادت در گروی سعادت دنیوی به دست می‌آید. در این اندیشه، خداوند منشاء و خاستگاه نهایی دین است و رهبران دینی مرجعیت دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ghazzali`s Religious Study in Ahya` ul-Olum

نویسنده [English]

 • Mohammadamin Khansar
Phd student of Religious Studies, University of Religion and Denomination
چکیده [English]

Although religion studying is a new subject in the field of religious studies, it can be seen from the traditional point of view. In this research, some problems on religion have been studied by Ghazali's approach of studying religion. Although Ghazzali being of some presuppositions had a religious approach to religious beliefs, he sought to rebuild and restore religion in his day. As viewed by him, religion focuses on human thought and action both. Religion is not only external and appear rituals, but it is an important agent for cultivating human beings. The essence of religion is in sciences lies in intuition, but its path passes from the science of transaction. Although final prosperity is the ultimate goal of religion, this prosperity is based on worldly prosperity. In this view, God is the ultimate source of religion, and religious leaders have authority

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religion
 • Ghazali
 • Ihya` Ulum al-Din
 • the What of Religion
 • the Essence of Religion
 • the Origin of Religion

عنوان مقاله [العربیة]

آراء غزالی فی الدراسات الدینیة فی کتاب إحیاء علوم الدین

چکیده [العربیة]

رغم ان دراسات حول الدین عنوان جدید فی هذا المجال، لکن یمکن دراسته من منظور تقلیدی، و هذا المقال یعالج بعض مسائل حول الدین من منظور الغزالی.
رغم أن غزالی کان له منهجا تقلیدیاً لکنه حاول إحیاء الدین فی تلک العصر. یرى غزالی أن الدین یهتم إلى ساحتین النظریة والعملیة معاً.
ولیس الدین مناسکاً ظاهریاً فحسب، بل مجالا لتزکیة الإنسان. و جوهر الدین فی العلوم الکشفیة ولکن طریق الوصول إلیه یمر من العلوم المعاملیة. وغایة الدین السعادة الأخرویة، لکنها یمکن تحصیلها عبر السعادة الدنیویة. وفی فکره الله تعالى هو منشأ الدین وغایته النهائیة والمرجعیة لزعماء الدین

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • دراسات دینیة
 • إحیاء علوم الدین
 • ماهیة الدین
 • جوهر الدین
 • محدودة الدین
 • منشأ الدین