دیدگاه شهید مطهری درباره اخلاق مبتنی بر نظریه اعتباریات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

10.22081/pwq.2018.66067

چکیده

تبیین اعتباریات و لوازم آنها، از مباحثی است که با اشارات مرحوم کمپانی و تفصیلات علامه ‌طباطبائی جانی تازه یافت. با توجه به تأثیرات مهم این بحث بر علومی چون فقه، اصول‌فقه، کلام و اخلاق، لازم است بدان بیش از پیش پرداخته شود. مقاله سعی دارد لوازم ادراکات اعتباری را در مبانی علم اخلاق با تأکید بر دیدگاه‏های شهید مطهری تبیین و بررسی کند. شهید مطهری بیش از هر چیز، دو موضوع از موضوعات ادراکات اعتباریِ مرتبط با علم اخلاق را تبیین کرده است: یکی استدلال به اخلاقیات و اعتباریات در علوم حقیقی، و دیگری بحث نسبیت اخلاق. شهید مطهری استدلال به اعتباریات را در علوم حقیقی نمی‌پذیرد. ایشان در رد نسبیت اخلاقی، با تبیین من علوی و من سفلی، راهکاری جدید معرفی می‌کند؛ اما علامه‌ طباطبائی در تفسیر المیزان مسیر دیگری می‌پیماید که هم نسبیت را از اخلاق دور می‌سازد و هم به اشکالاتی که به شهید مطهری وارد است، دچار نمی‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shahid Motahhari`s View on I`tibari-Based Ethics Seyyed

نویسنده [English]

  • Mohammad Baqer Mirsane`
Student at the Quran and Hadith Institution
چکیده [English]

Explanation of i`tibariat, conventional issues, and their consequences are of the subjects referred to and studied in detail by the late Kompani and Allameh Tabataba`I respectively. With regard to the notable effects of the subject in such fields as fiqh, usuli fiqh, kalam and ethics, it is necessary for it to be studid. In the paper, it has been intended to study the effects of i`tibariat in ethical foundations with an emphasis on Shahid Motahhari`s view. Shahid Motahhari has studied two problems of the field more: one, basing proofs on ethical and conventional concepts and statements in true sciences, olume haqiqi, and the other, relativity of ethics. He does not agree with the former and, explaining the elwi I and the sefli I, argues against the latter and introduces a new solution. While, Allameh Tabataba`i in Amizan has taken another solution against ethical relativity; he does not meet the objections that Motahhri meets

کلیدواژه‌ها [English]

  • I`tibari Perception
  • I`tibariat
  • Shahid Motahhari
  • Allameh Tabataba`I
  • Ethics