رابطه فلسفه استعلایی کانت با علوم طبیعی و ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

10.22081/pwq.2018.66062

چکیده

اعتبار فیزیک و ریاضیات، هم از اهداف و غایات اصلی فلسفة استعلایی کانت به شمار می‌رود و هم از مبادی و پیش‌فرض‌های اساسی آن، و این بدان معناست که فلسفة کانت در این زمینه، مبتلا به نوعی دور، مصادره یا همان‌گویی است؛ زیرا برای پاسخ به شبهات هیوم و بارکلی، و تبیین اعتبار یقینی و عینیِ فیزیک و ریاضیات، از اعتبار علوم یادشده بهره می‌گیرد. از سوی دیگر، تکیه بر علوم قرن هیجدهم در استنتاج‌های فلسفی، سبب از بین رفتن اعتبار بخش‌های مهمی از فلسفة کانت در اثر تحولات علوم پیش‏گفته شده است. در نوشتار حاضر، با تبیین رابطة فلسفه با دیگر علوم، به برخی از آسیب‌هایی اشاره کرده‌ایم که فلسفة کانت به دلیل تبعیت از علوم طبیعی و ریاضی متحمل شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Kant`s Transcendent Philosophy to Natural and Mathematical Sciences

نویسنده [English]

  • Ahmad Sa`idi
Assistant professor at Imam Khomeini Research and Education Institute
چکیده [English]

The validity of physics and mathematics is from the ultimate goals and purposes and, at the same time, from presuppositions of Kant's transcendental philosophy. This fact means that Kant's philosophy in this field is subject to a vicious circle or begging a question, because Kant, when opposing Hume and Barclay's objects and explaining the certainty and objectivity of physics and mathematics, relies on the validity of these sciences. On the other hand, reliance on eighteenth-century sciences in philosophical deductions has destroyed the validity of important parts of Kant's philosophy as a result of developments in the sciences. In the present paper, by explaining the relationship between philosophy and other sciences, we have pointed out some of the damage that Kant's philosophy has suffered as a result of adherence to natural and mathematical sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Kant
  • Science
  • Philosophy
  • Physics
  • Mathematics
  • Validity