کلیدواژه‌ها = خواجه نصیرالدین طوسی
بررسی و نقد کمال نهایی انسان در نظام فلسفی و عرفانی خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، آذر 1398، صفحه 27-48

10.22081/pwq.2019.67846

عسگر دیرباز؛ محمد صادق تقی زاده طبری


گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 6، زمستان 93 - مسلسل 22، اسفند 1393، صفحه 105-132

رضا اکبری؛ علیرضا اژدر؛ ناصر محمدی؛ محمد صادق واحدی فرد؛ علی پریمی