هویّت بخشیِ دین به انسان از دیدگاه علامه جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه جامعۀ المصطفی العالمیه.

چکیده

شکل ­گیری هویّت هر فرد مرهون دو عنصر کلیدی شناختن خود و داشتن هدفی مشخّص است، که دو محورِ تحقیق در عرصۀ معرفت‌شناختی و غایت‌شناختی را بر انسان لازم می­سازد. علامه جوادی آملی، ضمن ارائۀ تعریفی جامع از انسان بر مبنای دین به «حیّ متالّه»، به هویّت‌بخشیِ دین به انسان هم در عرصۀ معرفت­شناختی به لحاظ شناختِ خود و هم در عرصۀ غایت‌شناختی پایبند است: در عرصۀ معرفتی، همان‌گونه که انسان در هستیِ خود فقر محض بوده، به لحاظ معرفتی نیز عین فقر است و بدون تعریف شدن از سوی خداوند سبحان ممکن نیست خود را بشناسد و هویّت خود را دریابد. در عرصۀ غایت شناختی نیز، حرکت انسان به سوی مظهریّت اسماء حسنای حق بوده و انسانیّت انسان یا هویّتِ او در پایان این سیر جوهری مشخّص می‏شود. این دو عرصه نشان خواهد داد که تنها فردی از انسانیّت و هویّت حقیقیِ انسانی برخوردار خواهد بود که به لحاظ اعتقادی دین درست و حق را برگزیده باشد و به لحاظ اعمال و اخلاق بر مبنای رفتارهای صحیح دینی عمل کند.
این مقاله در دو محورِ عمدۀ خودشناسی و غایتمندی و با تمرکز به آثار علّامه جوادی آملی نقش دین در هویّت‌بخشی به انسان را تبیین نموده است. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در تبیین محتوا، تحلیلی و تبیینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Theistic Religion in Giving Identity to Man in the Works of Allam Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • Rahim Dehqan Simkani
faculty member of Research Center in Al-Mustafa University
چکیده [English]

Every human being in forming his identity owes two key elements of knowledge of himself and having specific purpose of life as the pivotal themes in the domain of epistemology and teleology that engage every man in his life. Allama Javadi Amoli provides a comprehensive definition of man as “theosophical living being” on the basis of theistic faith, on which one can found his identity in the field of epistemology through self-knowledge and in teleology by knowing the purpose for which he has been created. Accordingly just as man is ontologically nothing but pure poverty who owes to God whatever he has, in domain of knowledge he is totally in need so that without revelation by God he cannot possibly obtain self-knowledge and find his proper identity. In realm of teleology too his movement is toward his sublime status as locus for manifestation of the Divine Names of Beauty. In this way, man can transform substantially and find in the end his humanity and identity. By reflection upon these two domains we can say that the real identity and humanity of every individual is realized only when they know and accept the right and true faith in belief level and act virtuously and properly in the practical grounds.
This article attempts to explain the role of faith in giving identity with focusing on the views of Ayatollah Javadi Amoli in two domains of self-knowledge and purposefulness. The method pursued is content explanation and analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : identity
  • Human Being
  • theistic religion
  • theosophical living being
  • God
  • Knowledge
  • Purposefulness
  • Javadi Amoli