دوره و شماره: دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، خرداد 1393، صفحه 1-215 
نفش تعقل فلسفی در تعمیق فهم قرآن کریم

صفحه 111-138

محمدمهدی گرجیان؛ روح الله آدینه


تکون و تکامل نفس از منظر ملاصدرا

صفحه 139-166

رضوانه نجفی سوادرودباری؛ علی شیروانی