مبانی رابطه نفس و بدن در اندیشه صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دائرة المعارف مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

مسئله چگونگی ارتباط نفس مجرد و بدن جسمانی و همچنین مسئله یگانگی یا دوگانگی نفس و بدن از محوری‌ترین پرسش‌های مطرح در مبحث رابطه نفس و بدن است. تبیینی که هر فیلسوف از دو مسئله فوق ارائه می‌دهد مبتنی بر مبانی‌ای است که آن فیلسوف در نظام فلسفی مورد پذیرش خود به آنها معتقد شده است.
نوشتار پیش‌رو به بررسی برخی از مهم‌ترین مبانی حکمت متعالیه که نقش اساسی در شکل‌گیری نظریه صدرالمتألهین در باب رابطه نفس و بدن دارند پرداخته است؛ مباحثی همچون ترکیب اتحادی نفس و بدن، حرکت جوهری و تشکیکی بودن وجود واحد انسانی، تجرد مثالی نفس، و چندوجهی بودن نفس از جمله مبانی اثرگذاری است که پیش‌زمینه نظریه صدر المتألهین در باب رابطه نفس و بدن را باید در آنها جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of Mind - Body Relation in the Thought of the Foremost among Theosophers

نویسنده [English]

  • Muhammad Miri
assistant professor of Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

How immaterial mind is related to corporeal body and whether they both constitute one single or dual reality is the most pivotal question under discussion in dealing with the problem of mind and body. Any explanation a philosopher gives to these two questions is based on the principles he adopted in his own philosophical system.
The present article examines some of the most important principles of transcendent theosophy that play a crucial part in shaping the theory of Mulla Sadra on the relation of soul and body; such themes as unification combination of soul and body, substantial motion, hierarchical nature of human existence, imaginal immateriality of soul, multidimensionality of soul are among the influential foundations that are to be taken as background of the view Mulla Sadra has expressed on the problem in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the foremost among the theosophers
  • soul
  • Substantial Motion
  • imaginal immateriality