زمان در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان

2 استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه پیام نور

چکیده

زمان و زمانمندی از شئون و جلوه‌های موجودات ممکن است و هیچ‌گاه از آنها منفک نمی‌شود.  اما ازآنجاکه وجود  امری تشکیکی است، هر مرتبه‌ای شأن خود را دارد. زنجیرۀ زمان در مراتب ممکنات هیچ‌گاه پاره نمی‌شود بلکه در سیر صعودی هستی لطیف‌تر و رقیق می‌شود. در نتیجه، شئون آن هم دچار قبض و بسط می‌گردد. زمان در عالم رؤیا و طبیعت یکی نیست. سال‌هایی که  در عالم رؤیا سپری می‌شود، نسبت به عالم طبیعت در یک لحظه جمع می‌شود. اما این حقیقت در جهان آخرت چنان رقیق و جمع می‌شود که براساس آیات الهی، یک روز آن مطابق هزار یا پنجاه هزار سال طول می‌کشد که با احوال کافران و مؤمنان متغیر است. آن زمان حقیقتی درونی، شخصی و کیفی است و این زمان حقیقتی کمّی و بیرونی است. در این مقاله، کوشش شده است با روش تحلیلی و توصیفی، این نظریه تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time in Quran

نویسندگان [English]

  • Morteza Barati 1
  • Davood Dadashnejad 1
  • Ali Parami 2
1 assistant professor of Islamic Open University, Damghan
2 assistant professor of Theology College, Payam Noor University
چکیده [English]

Time and temporality are two inseparable aspects and features of contingent beings. However, since being is a hierarchical reality, each level of being has its own status. Chain of Time is never to be broken in levels of contingent beings but it becomes more and more subtle in ascending journey of being. As a result, the states of being are subject to contraction and expansion. Time of natural world is different from that of dream world. In comparison to the world of nature, years passed in dream world are but a moment. According to Quranic revelations, however, this reality is so delicate and subtle in hereafter that one day of it equals to one thousands or fifty thousand years depending on spiritual states of believers and unbelievers. The other-worldly time is an internal personal qualitative reality while this worldly time is an external quantative reality. Using descriptive analytic method the present article attempts to explain the theory in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time
  • eternal
  • eternity
  • levels of being
  • contingent existents