دوره و شماره: دوره 8، بهار 95- مسلسل 27، تابستان 1395، صفحه 1-256 
1. زمان در قرآن

صفحه 7-32

مرتضی براتی؛ داود داداش‌نژاد؛ علی پریمی


7. تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابن‌سینا

صفحه 173-200

اسماعیل منصف؛ محمدرضا ضمیری؛ سیدحسن بطحایی؛ علیرضا اژدر