دوره و شماره: دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، اسفند 1395، صفحه 1-237 
نقد و بررسی ماهیـت گرانش از منظر فلسفه و فیزیک

صفحه 143-178

10.22081/pwq.2017.63756

حبیب‌الله رزمی؛ احمد عابدی ارانی؛ محسن فیروزی


بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

صفحه 203-224

10.22081/pwq.2017.63758

محمد تقی یوسفی؛ معصومه اعتصامی‌نژاد