تطبیق ارکان حرکت بر پدیدۀ مرگ از منظر قرآن کریم و صحیفۀ سجادیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

انسان به لحاظ اینکه توان مشاهدۀ بعد غیرمادی خود و این جهان را ندارد، مرگ را نیز که واسطۀ جهان مادی و مجرد است نمی‌تواند درست درک کند.  ازاین‌رو، نیاز به کسی دارد که بر هر دو جهان اشراف داشته باشد. خداوند متعال در قرآن کریم از این واقعه و چگونگی آن خبر می‌دهد. به اعتقاد شیعه، افزون بر این، پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(ع)دارای این ویژگی می‌باشند. امام سجاد(ع)، در ضمن دعاهای خود، واژگانی دربارۀ مرگ به کار می‎برد که فهم رابطۀ روشمند آنها با یکدیگر ساختار درونی معنای مرگ (حرکت بودن) را آشکار می‎کند.  آن واژگان عبارت‌اند از: «خُرُوجِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَبْدَانِهَا» [دلالت داردکه مرگ نوعی حرکت است]، «اجل» [که مبدأ این حرکت را نشان می‎دهد]، «المصیر الیکـ» و «لقاء» و «اللّحاق بک» [که بر منتهای آن  دلالت می‎کنند]. عبارت «خروج نفس از بدن»  و واژۀ «تَوَفَّی» نیز دلالت می‎کند که متحرک حرکت مرگ نفس انسانی است. قید انسان به این منظور است که این مرگ مختص انسان است و حیوان غیرانسانی و گیاه و غیرجاندار را شامل نمی‎شود. محرک اصلی این حرکت ذات باری‌تعالی است که فرشتۀ مرگ به امر و قدرت الهی به انجام آن مبادرت می‌ورزد.
در این مختصر، برآنیم فقط با تحلیل واژگان مترادف «موت»، حرکت بودن مرگ را اثبات نموده، تمامی ارکان حرکت را برآن تطبیق دهیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Elements of Movement to Death in the Perspective of Holy Quran and Sahifa Sajjadia

نویسنده [English]

  • Ahmad Tayyebi
faculty member in Payamnoor University
چکیده [English]

 
Since human being is incapable of observing the immaterial aspect of his own and other beings, he cannot properly know death which is in between material and immaterial and thus in need of someone who is dominant on both worlds. God has informed us of this event and its nature. In Shiite belief, holy Prophet and infallible Imams have also this noetic dominion. In his supplication Imam Sajjad makes use of terms about death which, taken methodically’ indicate its internal structure of motion. These include: “souls getting of bodies” “ return to God” “arrival” and “joining”. These terms are used for death of human beings not other animals. The main mover of this motion is God himself who commissions the angle of death to undertake the task by His Power and Command.
In this short essay we are to prove the nature of death as a sort of movement by simply analyzing synonymous terms applying all components of movements to the event of death

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Sajjadiya Saheefa (Supplication)
  • Death
  • movement