بازخوانی نگاه صدرایی به سرشت علم و اقسام آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه معارف قم

چکیده

کشف قناع از چیستی علم و اقسام آن و حل مسئلۀ «مطابقت» از دل‌مشغولی‌هایی است که پیشینۀ آن به ابتدای فلسفه و آغاز شکل‌گیری عالمان فلسفه بازمی‌گردد. تبیین حقیقت علم، اقسامِ حصولی و حضوری آن، نسبیت تقسیم علم، امکان و نیز چگونگی بازگشت اقسام علم به یکدیگر از اهمّ مسائلی است که نگارنده آنها را در این نوشتار پژوهیده است. همچنین، بازگشت علم حصولی به حضوری و ارائۀ خوانش‌های مختلف آن و، در نهایت، بیان خوانش برگزیده از فرازهای مهم‌ترِ این پژوهش به‌شمار‌می‌رود. گفتنی است که بازخوانی عناوین پیش‌گفته با تأکید بر آرای حکمت متعالیه، به سبب اعتلای علمی آن مکتب، انگیزۀ اصلی راقم در این نگارش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sadrian View on the Nature of Knowledge and Its Types Reconsidered

نویسنده [English]

  • Mohamadjavad Pashayi
Phd student at Ma`aref University
چکیده [English]

Finding the what and types of knowledge and solving the problem of correspondence have been focused on since the philosophical studies began. Explanation of the nature of knowledge, its types of knowledge by presence and knowledge by correspondence, relativity of the division and the way of returning the types to each other have been the most important problems studied in the paper. Again, returning of knowledge by correspondence to that by presence along with different views on it and, finally, the preferred one have been of more importance. It should be stated that reviewing the above problems have been mostly based on transcendent opinions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Transcendent Philosophy
  • Knowledge by Correspondence
  • Knowledge by Presence
  • Returning Knowledge by Correspondence to That by Presence