بررسی سه رویکرد در فلسفۀ دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

مطالعات فیلسوفانه دربارۀ دین پیشینۀ بسیار طولانی و قدمتی به اندازۀ خود فلسفه دارد، ولی اصطلاح «فلسفۀ دین»[1]  و نگارش کتاب‌ها و مقالات با این عنوان پدیده‌ای نسبتاً نو و متعلق به دوران مدرن است. فلسفۀ دین یکی از پرتحرک‌ترین حوزه‌های پژوهش فلسفی در دورۀ معاصر است. با اینکه این دانش مقیّد به فلسفه یا دینی خاص نیست، اولاً، فلسفۀ دینِ رایج در دامان مسیحیت پدید آمده و بالیده است، و عمدتاً تحت تأثیر این دین قرار دارد و، ثانیاً، این دانش مبتنی بر فلسفه‌های موجود در مغرب‌زمین، به‌ویژه فلسفۀ تحلیلی، است. با این حال، امکان پژوهش فلسفی در حوزۀ سایر ادیان، از جمله اسلام، و مبتنی بر دیگر نظام‌های فلسفی نیز وجود دارد. به همین رو، شایسته بلکه لازم است که فلسفۀ دین اسلامی نیز ناظر به محتوای این دین سترگ و متکی بر فلسفۀ قویم اسلامی پدید آید تا استحکام و اتقان اسلام و برتری آن بر سایر ادیان بیش از پیش نمایان شود و زمینۀ پاسخگویی به شبهات پیرامون آموزه‌های آن فراهم گردد. سؤال اصلی تحقیق پیش رو این است که اهمّ رویکردهای موجود یا قابل تأسیس در فلسفۀ دین کدام‌اند؟ این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی به سامان رسیده است[1]. Philosophy of religion.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three Approaches in philosophy of religion

نویسنده [English]

  • Morteza Rezayi
Assistant professor at Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

Philosophical study is of the same historical background as that of philosophy itself; the field of philosophy of religion, however, and works compiled on that are new and belong to the modern age and it is a dynamic field of study today. Though the field is not limited to a special philosophy or religion, it has appeared and flourished in Christian space and mainly influenced by it; moreover, philosophy of religion is based upon present Western philosophies, particularly on analytic philosophy. It is, therefore, a necessary case for an Islamic philosophy of religion to appear, make particularities of Islam and Islamic philosophy clear, show superiority of Islam and Islamic philosophy and prepare the ground for answering objections. In any case, the question of the study runs as: what may be regarded as the most considerable approaches, including those presented and those may be supposed both?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Religion
  • Analytic Philosophy
  • Continental Philosophy
  • Islamic Philosophy
  • Analytic Philosophy of Religion
  • Continental Philosophy of Religion
  • Islamic Philosophy of Religion