دوره و شماره: دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33 - شماره پیاپی 33، زمستان 1396، صفحه 1-232 
4. تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

صفحه 79-102

اسدالله کرد فیروزجایی؛ وحید ظفرنما