تحلیل عرفانی ابعاد قیام عاشورا با تکیه بر آموزۀ جمعیت عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

واقعۀ عاشورا، که ظهور علم و ارادۀ انسان کاملِ مطلق است، به تبعِ جمعیّت انسان کامل، جامع ابعادی بی‌شمار است. مصیبت و رنج، جهاد و حماسه، و عشق و عرفان را می‌توان از جملۀ این ابعاد دانست. هرچند از منظر وحدت، عشق و معرفتْ مقدم بر حماسه و مصیبت است و هریک از این دو شأنی از انسان کاملی می‌باشند  که جمع جمیع مراتب خلقی و حقی کرده است، اما از منظر سلوکی و سیر از کثرت، که مشخصۀ اصحاب و یاوران اباعبدالله‌الحسین(ع) است، راه ورود به جهاد و حماسه مشارکت در مصیبت اباعبدالله(ع) است، چه اینکه این جهاد و حماسه خود گذرگاه وصول به مرتبۀ وحدتی است که مشخصۀ آن عشق و معرفت به انسان کامل است. این حماسه حماسه‌ای سلوکی است متفاوت از حماسۀ امام(ع) که ظهور اجتماعی اطلاق و جمیعت اوست. همچنین، عاشورا هم تجلی‌گاه عشق امامی عارف است به خدای خود و هم محل ظهور عشق یارانی سالک است به امام خود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mystical Study of the Aspects of Ashoora on the Basis of Mystical Popularity

نویسنده [English]

  • Alireza Kermani
Associate professor at Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

Ashoora as the appearance of absolute perfect man`s knowledge and power in appropriate to his popularity has countless dimensions. Tragedy and pain, jihad and epic, love and knowledge are known as parts of them. Though regarding unity, love and knowledge are antecedent to epic and tragedy and each is an aspect of such a perfect man that includes all orders of creation and conduct, regarding the direction of movement from plurality to unity the is special particularity of Aba Abd Allah al-Hosein`s companions and friends the way to jihad and epic lies in his tragedy. As the jihad and epic themselves may be considered a passage to such a grade of unity that its essential quality lies in love and knowledge to perfect man. Such an epic would be a conductive one different from that of Imam (a) that social appearance forms its absoluteness and plurality. Again, Ashoora may be viewed as a mystic Imam`s manifestation of love to God as well as a case for true supporters and friends to show their love to their Imam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ashoora
  • Perfect Man
  • Plurality
  • Imam Hosein (a)
  • Mysticism