دوره و شماره: دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تیر 1396، صفحه 1-256 
وحی و رؤیا: بررسی و نقد تئوری «رؤیای رسولانه»

صفحه 91-114

10.22081/pwq.2017.63760

هادی صادقی؛ مرتضی حبیبی سی‌سرا؛ محمدمهدی علیمردی


واکاوی مفهوم ایدئولوژی در اندیشۀ شریعتی و سروش

صفحه 163-186

10.22081/pwq.2017.63778

علی علم الهدی؛ ابراهیم فیاض؛ حمیدرضا ضیایی؛ علی واعظی