مبانی خداشناسی قرب به خدا در اسلام و مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

سعادت و کمال انسان در ادیان ابراهیمی تقرب به خدای متعال است. از موضوعات مهم در این مقوله، مبانی تقرب به خداوند است. پرسش مهم در اینجا این است: «در اسلام و مسیحیت، قرب به خدا مبتنی بر چه مبانی الهیاتی و انسان‌شناختی است؟» آنچه می‌توان تحت عنوان مبانی الهیاتی قرب به خدا در این دو آیین مطرح کرد به دو گروه از مبانی خاصّ و مبانی عام تقسیم می‌‌شوند. مبانی عام الهیاتی قرب به خدا در این دو دین عبارت‌اند از: خدای شخصی، خدای متعال و خدای در دسترس و خدای پیش‌قدم در ایجاد رابطه با انسان. مبانی الهیاتی خاصّ مسیحیت در تقرب به خداوند ـ که ناشی از خداشناسی مسیحی مبتنی بر نوشته‌های پولس و یوحنا در عهد جدید است ـ عبارت‌اند از: مکاشفه، فیض، کلمه یا مسیح. ما این بحث را به‌منظور تبیین جایگاه ویژه و مهم مبانی قرب به خدا با رویکرد کتاب ‌مقدسی و با روش کلامی ـ تفسیری مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Principles of Human`s Divine Approximation in Islam and Christianity

نویسنده [English]

  • Esma`il Alikhani
Assistant professor at The Iran Research Institute of Philosophy
چکیده [English]

Human`s happiness and perfection as described in the Abrahamic religions lies in one`s approximation to the Almighty God. Among the important issues in this category are the foundations and infrastructures for approaching God. The key question here is: what anthropological and theological principles have been regarded for human approximation to God in Islam and Christianity? As shown in the paper, what considerable as the theological foundations of approximation to God in the religions lie in two groups of special and universal ones. The common ones include the personal God, the Almighty God and the available God, and the God preceding in establishing a relationship with man. While, the special theological foundations of Christianity in approaching God, derived from Christian theology, are based on the writings of Paul and John in the New Testament: unveiling, grace, the Word or the Christ. We studied the issue in order to explain the special and important position of the principles and infrastructures of human approximation to God in a Biblical and theological approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approximation to God
  • Islam
  • Christianity
  • Theological Foundations
  • Personal God
  • Available God
  • God the Preceding