ویژگی تعریف و مؤلّفه‌های آن از دیدگاه سقراط و ارسطو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/pwq.2019.67180

چکیده

این پژوهش درصدد است با اشاره به جایگاه بنیادین «تعریف» در اندیشه سقراط و ارسطو، به این پرسش پاسخ دهد که: ویژگی و مؤلفه‌های تعریف از نظر این دو فیلسوف چیست؟ ازآنجاکه این تحقیق، پژوهشی بنیادی است، این مقاله با روش استناد به منابع اصلیِ دو فیلسوف در راستای پاسخ بدین پرسش اساسی، ویژگی و مؤلفه‌های آن را بررسی می‏‌کند. بدین منظور، ابتدا بارزترین ویژگی تعریف را که همان «کلیت» آن است، مورد بحث قرار داده، سپس مؤلفه‌های تعریف را از دیدگاه این دو اندیشمند تحقیق و بررسی می‌کند. نهایتاً نظر آن ‌دو متفکر درباره اینکه کدام‌یک از علل چهارگانه باید بنیاد تعریف قرار گیرد، مورد ارزیابی قرار گرفته، ضمن تحقیق در مغایرت دیدگاه‌های سقراط در رساله‌های گوناگون افلاطون، اختلاف نظر او با ارسطو مورد پژوهش و نقادی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Properties of Definition and Its Components as Viewed by Socrates and Aristotle

نویسندگان [English]

 • Mohammadkazem Elmi Soola 1
 • Ali beik Mohammadloo 2
1 Member at Ferdowsi University of Mashhad
2 MA student at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This research seeks to answer the question with reference to the fundamental position of definition in Socrates and Aristotle's thought: what are the characteristics and components of the definition for these two philosophers? As the research is a fundamental one, this paper examines the features and components of this essay by referring to the main sources of the two philosophers in response to this fundamental question. Therefore, at first, the authors bring into consideration the most prominent feature of a logical definition, that is "generality", and, then, examines the components of the definition as viewed by the two thinkers. Ultimately, the two thinkers` views on the fundamental component of definition among the four causes have been studied. And finally, with regard to the Socrates` differences of words in Plato`s various dialogues, his disagreement with Aristotle has been surveyed and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Definition
 • Generality
 • Four Causes
 • Socrates
 • Aristotle

عنوان مقاله [العربیة]

خصائص التعریف و مکوناته من منظور سقراط وأرسطو

چکیده [العربیة]

تقوم هذه المقالة إجابة عن السؤال: ما هو خصائص و مکونات التعریف عند سقراط و ارسطو؟ مع إشارة إلى مکانة التعریف الأساسیة عندهما.
وحیث أن هذا بحث میدئی (صرف) تقوم المقالة بدراسة المصادر الرئیسیة من هذین الفیلسوفین وبمنهج اسنادی.
فنبدأ بمناقشة أبرز خصائص التعریف وهو الکلیة، وثم نناقش بقیة مکونات التعریف من وجهة نظرهما.
واخیراً ندرس رأی المفکرین حول أن أی واحد من العلل الأربعة یجب أن یکون أساس التعریف؟ و ضمن إشارة إلى بعض الإختلافات فی آراء سقراط فی رسائل أفلاطون، ندرس أیضا خلافه مع أرسطو.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • التعریف
 • الکلیة
 • العلل الأربعة
 • سقراط
 • أرسطو