دوره و شماره: دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40 - شماره پیاپی 40، شهریور 1398، صفحه 1-272 
بررسی انتقادی نظریه «عقل دفائنی»

صفحه 199-222

10.22081/pwq.2019.67182

حسین غفاری؛ محمداسحاق عارفی؛ محمدمهدی کمالی