دوره و شماره: دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 1-172 
1. بررسی و نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت

صفحه 7-26

عبدالحسین خسروپناه؛ حسام‌الدین مؤمنی