جایگاه حرفه‎ها در نگاه انسان‎شناختی صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

10.22081/pwq.2023.74726

چکیده

این پژوهش در جست‎وجوی پاسخ به این پرسش است که در نگاه انسان‎شناختی ملاصدرا حرفه‎ها چه جایگاهی دارند و معیار طبقه‏بندی و گزینش آنها چیست؟ این معیارها با روی‌کرد تبیینی و نه توصیه‌ای بررسی گردیده است تا قواعد عام و معیارهای کلی برای نحوه انتخاب حرفه‎ها به دست آید. این تحقیق از نوع نظری، روی‌کرد آن عقلی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. با این نگاه، ابتدا به استخراج مسائل مرتبط با موضوع مقاله در آثار ملاصدرا پرداخته، سپس با تحلیل آنها اولویت‌هایی را بیان کرده است. حرفه‎ها بر اساس فضیلت فاعل، درخشانی هدف و غایت، شرافت موضوع و زیبایی کیفیت و حالتی که از آن برای انسان حاصل می‎شود، طبقه‏بندی می‎شوند. با توجه به این معیار، حرفه‎ها در یک رده قرار ندارند و طبق قاعده، حرفه‌ها به ترتیب اولویت در چند طبقه جای می‎گیرند: 1. حرفه‎هایی مانند معلمی ‌که با جان انسان مرتبط است؛ 2. حرفه‎هایی مانند پزشکی که حیات بدن وابسته به آنهاست؛ 3. حرفه‎هایی مانند مهندسی که در حفظ حیات بدن سودمندند. درجه‏بندی ارزش‏مدارانه حرفه‎ها و صناعات به رتبه‏بندی نظام‎ها و نهادهای اجتماعی و فرایند تقسیم کارهای اجتماعی و در نتیجه تعیین وظایف انسان در موقعیت‎های گوناگون کمک می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Professions in the Anthropological View of Sadr al-Muta`allihin

نویسنده [English]

  • Ahmad Mohammadi Peiro
Assistant professor, Imam Khomeini Research and Education Institute
چکیده [English]

This research is looking for an answer to the question: What is the place of professions in Mullah Sadra's anthropological view and what is the criteria for their classification and preferences? These criteria have been studied with an explanatory and not a recommendation approach in order to obtain general rules and general criteria for choosing professions. This research is theoretical, its approach is rational and its method is descriptive-analytical. With this point of view, he first extracted issues related to the subject of the article in Mulla Sadra's works, then by analyzing them, he expressed priorities. Professions are classified based on the virtue of the subject, the brilliance of the goal and the end, the honor of the subject and the beauty of the quality and the state that is obtained from it for the human being. According to this criterion, professions are not in the same category, and according to the rule, professions are placed in several categories in order of priority: 1. Professions such as teachership that are related to human life; 2. Professions such as medicine that depend on the life of the body; 3. Professions such as engineering that are useful in maintaining the life of the body. The value-based ranking of professions and industries helps to rank social systems and institutions and the process of dividing social tasks and, as a result, determining human duties in various situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work
  • Profession
  • Sadr al-Mutaallihin
  • Anthropological View

عنوان مقاله [العربیة]

موقع المهن فی النظرة الانثروبولوجیة لصدر المتألهین

چکیده [العربیة]

یبحث هذا البحث عن إجابة لسؤال ما هو موقع المهن فی نظرة الملا صدرا الأنثروبولوجیة وما هی معاییر تصنیفها واختیارها؟ تمت دراسة هذه المعاییر بنهج توضیحی ولیس بنهج توصیة من أجل الحصول على قواعد عامة ومعاییر عامة لاختیار المهن. هذا البحث نظری منهجه عقلانی وطریقته وصفی تحلیلی. من وجهة النظر هذه، استخرج أولاً القضایا المتعلقة بموضوع المقال فی أعمال الملا صدرا، ثم عبر تحلیلها عن الأولویات. تُصنَّف المهن على أساس فضیلة الفاعل، وشرافة الهدف والغایة، وشرف الموضوع، وجمال الصفة والحالة التی ینال منها للإنسان. ووفقًا لهذا المعیار، فإن المهن لیست فی نفس المستوى، ووفقًا للقاعدة، یتم تصنیف المهن فی عدة فئات حسب الأولویة: 1. المهن مثل المعلم التی لها علاقة بالحیاة البشریة. 2. المهن مثل الطب التی تتوقف علیها حیاة الجسم. 3. المهن مثل الهندسة التی تفید فی الحفاظ على حیاة الجسم. یساعد التصنیف القائم على القیمة للمهن والصناعات فی ترتیب النظم والمؤسسات الاجتماعیة وعملیة تقسیم المهام الاجتماعیة، ونتیجة لذلک، تحدید الواجبات البشریة فی المواقف المختلفة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العمل
  • المهنة
  • صدر المتألهین
  • نظرة انثروبولوجیة