دوره و شماره: دوره 14، بهار 1401 مسلسل 51 - شماره پیاپی 51، شهریور 1402، صفحه 1-208 
واکاوی تأثیر شناختی عواطف بر فهم پدیده‌ها از دیدگاه مولوی

صفحه 151-186

10.22081/pwq.2023.74728

سید عباس حقایقی؛ سیدابوالقاسم حسینی (ژرفا)؛ احمد شهدادی