کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 18
1. معیار تعدد قوای نفس از منظر ‌‌ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا

دوره 11، زمستان 98 _ مسلسل 42، بهار 1399، صفحه 123-146

نجف یزدانی؛ احسان کردی اردکانی؛ زهرا خسروی


2. تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، تابستان 1398، صفحه 131-152

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


3. رابطه اختیار و شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 57-80

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ جهانگیر مسعودی؛ کوکب دارابی


4. تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 213-238

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


5. ارزیابی تبیین شعور همگانی موجودات بر اساس دلیل مساوقت در حکمت متعالیه

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 153-186

محمدعلی محیطی‌اردکان


6. جستارگشایی در ظرفیت‌های فلسفه اسلامی در برهانی کردن حرکت نفس

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، پاییز 1397، صفحه 61-82

نرجس رودگر


8. حقیقت سیال انسان در پرتو حرکت جوهری صدرایی

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، پاییز 1397، صفحه 157-179

فاطمه میرزاپور


9. حقیقت تصدیق از نظر شیخ اشراق، فخرالدین رازی و ملاصدرا

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 137-158

سیده‌ انسیه موسوی امیری


10. آثار نظری و عملی نظریۀ وجود رابط در حکمت متعالیه

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 159-184

مرضیه ورمزیار؛ مجید ابوالقاسم‌زاده


11. نقد انتساب نظریۀ این‌همانی ایمان و تصدیق منطقی به ملاصدرا

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 109-136

عبدالله محمدی


12. حرکت استکمالی و جبلی صور و حدوث نفس ناطقه از منظر ملاصدرا با عرضه به آیات و روایات

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تابستان 1397، صفحه 87-108

محمدمهدی گرجیان؛ معصومه اسماعیلی


13. تأثیر خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، زمستان 1396، صفحه 87-116

مصطفی محبی؛ محمد ابراهیم نتاج


14. بررسی و نقد قوۀ وهم و ادراکات آن در حکمت صدرائی

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، زمستان 1396، صفحه 117-142

محمود صیدی؛ ابراهیم نوری


15. مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تابستان 1396، صفحه 63-89

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


16. جستارگشایی در ظرفیت‌های فلسفة اسلامی در برهانی کردن حرکت نفس

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، زمستان 1395، صفحه 91-112

نرجس رودگر


18. مقایسه تطبیقی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، پاییز 1395، صفحه 65-91

محسن جوادی؛ ملیحه محمودی بیات