نویسنده = حسام الدین شریفی
یکسانی حقیقت وجود و واجب‌الوجود از نظر ملاصدرا

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، آبان 1395، صفحه 93-124

محسن قمی؛ حسام الدین شریفی


مفهوم شناسی واجب الوجود در نظام فکری حکیمان

دوره 5، بهار 92 - مسلسل 15، اردیبهشت 1392، صفحه 93-120

محمدمهدی گرجیان؛ حسام الدین شریفی