نویسنده = مرتضی حبیبی سی‌سرا
وحی و رؤیا: بررسی و نقد تئوری «رؤیای رسولانه»

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تیر 1396، صفحه 91-114

10.22081/pwq.2017.63760

هادی صادقی؛ مرتضی حبیبی سی‌سرا؛ محمدمهدی علیمردی


تحلیل معناشناختی مفهوم قرآنی «ایمان» با تأکید بر آرای متکلّمان مسلمان

دوره 8، بهار 95- مسلسل 27، تیر 1395، صفحه 61-88

مرتضی حبیبی سی‌سرا؛ هادی صادقی؛ سیدقاسم صفری