نویسنده = محمدجواد پاشایی
چیستی معنا

دوره 5، تابستان 92 - مسلسل 16، مرداد 1392، صفحه 125-160

غلامرضا فیاضی؛ هادی ملک‌زاده؛ محمدجواد پاشایی


چیستی وجود ذهنی در نظام حکمت صداریی

دوره 3، تابستان و پاییز 90 - مسلسل 9 - 8، آذر 1390، صفحه 71-98

محمدجواد پاشایی