نویسنده = مسلم شوبکلائی
ماهیت نفس حیوانی و فرجام آن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 3، تابستان 91 - مسلسل 12، تیر 1391، صفحه 33-68

سیدمحمدعلی دیباجی؛ مسلم شوبکلائی


واکاوی مسئله حشر حیوانات از دیدگاه ملاصدرا

دوره 3، زمستان 90 - مسلسل 10، اسفند 1390، صفحه 33-66

سیدمحمدعلی دیباجی؛ مسلم شوبکلائی


سه معقول فلسفی در نگاه صدرائی

دوره 2، بهار 89 - مسلسل 3، خرداد 1389، صفحه 103-121

مسلم شوبکلائی