نویسنده = علی پریمی
زمان در قرآن

دوره 8، بهار 95- مسلسل 27، تیر 1395، صفحه 7-32

مرتضی براتی؛ داود داداش‌نژاد؛ علی پریمی


گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 6، زمستان 93 - مسلسل 22، اسفند 1393، صفحه 105-132

رضا اکبری؛ علیرضا اژدر؛ ناصر محمدی؛ محمد صادق واحدی فرد؛ علی پریمی