نویسنده = محمدجواد طالبی چاری
براهین کامل بودن جهان موجود در حل مسئلة شر از منظر صدرالمتألهین

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، آذر 1394، صفحه 59-88

محمدجواد طالبی چاری


بررسی رابطة خیر و شرّ با اصالت وجود از منظر ملاصدرا

دوره 6، پاییز 93 - مسلسل 21، آذر 1393، صفحه 37-66

سیدحسن بطحایی؛ محمدرضا ضمیری؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ محمدجواد طالبی چاری