کلیدواژه‌ها = معقولات اولی
نقش معرفت‌شناسی ذهن در مطابقت حکایی صور ذهنی

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، دی 1396، صفحه 39-60

10.22081/pwq.2017.65003

حسن معلمی؛ عبدالحسین رحیمی ترکی


معقولات ثانی منطقی و مفاهیم محض فاهمه کانتی

دوره 1، زمستان 88 - مسلسل 2، اسفند 1388، صفحه 69-90

یارعلی کرد فیروزجائی


کیفیت پیدایش و انتزاع مفاهیم کلی

دوره 1، پاییز 88 - مسلسل 1، خرداد 1388، صفحه 7-30

غلامرضا ابراهیمی مقدم