کلیدواژه‌ها = مفهوم کلی
مفهوم شناسی واجب الوجود در نظام فکری حکیمان

دوره 5، بهار 92 - مسلسل 15، اردیبهشت 1392، صفحه 93-120

محمدمهدی گرجیان؛ حسام الدین شریفی


کیفیت پیدایش و انتزاع مفاهیم کلی

دوره 1، پاییز 88 - مسلسل 1، خرداد 1388، صفحه 7-30

غلامرضا ابراهیمی مقدم