کلیدواژه‌ها = صدرا
بررسی و نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، آذر 1398، صفحه 7-26

10.22081/pwq.2019.67814

عبدالحسین خسروپناه؛ حسام‌الدین مؤمنی


تبیین عینیت مفهوم علیت تجربی بر اساس امکانات فلسفه‌ صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، اسفند 1397، صفحه 33-56

10.22081/pwq.2019.66667

محمدرضا بهتاش؛ علی کرباسی‌زاده؛ یوسف شاقول