کلیدواژه‌ها = علم تفصیلی
تعداد مقالات: 2
1. پیشینۀ اشراقی علم الهی از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 129-152

راضیه نیکی؛ سعید رحیمیان


2. بازشناسی شخصیت اخباری محمد‌امین استرآبادی با بررسی دیدگاه علم الهی او

دوره 7، بهار 94 - مسلسل 23، بهار 1394، صفحه 41-62

محمدجواد اصغری؛ سید مهدی طباطبایی؛ مهدی فرمانیان