نویسنده = محمد مهدی گرجیان عربی
بررسی تطبیقی رابطه کمال جلا و استجلای الهی با انسان کامل در مکتب ابن‌عربی و مکتب وحی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، فروردین 1399، صفحه 43-66

10.22081/pwq.2020.69105

سیدیدالله یزدان‌پناه؛ محمد مهدی گرجیان عربی؛ صدیقه محمدی