کلیدواژه‌ها = بساطت
نقد و بررسی دیدگاه لایب‌نیتس در مورد جوهر مادی از منظر ملاصدرا

دوره 13، پاییز 1400 _ مسلسل 49، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22081/pwq.2022.73201

علی چهرقانی؛ یارعلی کرد فیروزجائی


مبانی تطابق عوالم از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 6، زمستان 93 - مسلسل 22، اسفند 1393، صفحه 161-184

محمدمهدی گرجیان؛ سیدمحمود موسوی؛ نرجس رودگر