کلیدواژه‌ها = فیزیک جدید
بررسی تطبیقی «اتصال جسم طبیعی» در فلسفه اسلامی با مفهوم «میدان» در فیزیک جدید

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، آذر 1399، صفحه 113-140

10.22081/pwq.2020.69655

فرید حجتی؛ مهدی منفرد؛ حبیب الله رزمی؛ عسگر دیرباز


بررسی پدیدارشناسی در فیزیک کوانتومی و حکمت صدرایی

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تیر 1399، صفحه 199-226

10.22081/pwq.2020.69117

سیدامیر سخاوتیان؛ حمید پارسانیا؛ مسعود عبداله زاده