کلیدواژه‌ها = فلسفه
بررسی فیزیکی شعورمندی و اختیار در پدیده‌های کوانتومی از منظر حکمت سینوی‌

دوره 14، پاییز1401 مسلسل 53، بهمن 1402، صفحه 143-172

10.22081/pwq.2024.75549

علی امینی نژاد؛ حسین نجابت؛ مصطفی زارع اردکانی؛ سید امیر سخاوتیان


تحلیل انتقادی دیدگاه هیوم در باب شکاکیت

دوره 13، بهار1400 _ مسلسل 47، خرداد 1400، صفحه 81-108

10.22081/pwq.2021.70477

میثم شادپور؛ سید محمود موسوی


بررسی و نقد روش کلامی اقبال لاهوری

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، فروردین 1399، صفحه 169-198

10.22081/pwq.2020.69116

حسنعلی سلمانیان


بررسی تطبیقی فلسفۀ فقه با دیگر فلسفه‌های مضاف همگن

دوره 8، پاییز 95 - مسلسل 29، بهمن 1395، صفحه 97-124

رمضان علی تبار