کلیدواژه‌ها = قوای نفس
معیار تعدد قوای نفس از منظر ‌‌ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا

دوره 11، زمستان 98 _ مسلسل 42، اردیبهشت 1399، صفحه 123-146

10.22081/pwq.2020.68556

نجف یزدانی؛ احسان کردی اردکانی؛ زهرا خسروی