کلیدواژه‌ها = کانت
تحلیل و بررسی تفاسیر رایج و جدید از فلسفه دین کانت

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، خرداد 1398، صفحه 179-214

10.22081/pwq.2019.67024

مصطفی صالحی اردکانی؛ احمدرضا مفتاح


بررسی مفهوم وجود از نظر کانت و سهروردی

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، آبان 1397، صفحه 83-102

10.22081/pwq.2018.66115

زهره زارعی؛ اسد الله آژیر