کلیدواژه‌ها = اسلام
مبانی خداشناسی قرب به خدا در اسلام و مسیحیت

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تیر 1397، صفحه 33-58

10.22081/pwq.2018.65781

اسماعیل علیخانی


بررسی مبانی و مؤلفه‌های سلامت معنوی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 129-154

10.22081/pwq.2018.65412

رحمت‌الله مرزبند؛ علی‌اصغر زکوی


بررسی تحلیلی چگونگی ارتباط شادی و معناداری زندگی از دیدگاه اسلام

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، اسفند 1395، صفحه 179-202

10.22081/pwq.2017.63757

محمدحسن یعقوبیان؛ احمد مسائلی؛ شریفه السادات جمعه زاده


بررسی تطبیقی آموزۀ نجات در ادیان الهی با تأکید بر مذهب تشیع

دوره 8، پاییز 95 - مسلسل 29، بهمن 1395، صفحه 63-96

مهدی عزیزان؛ حسن سجادی‌پور